Đây là một ví dụ về html marquee
Trang chủ/ Chủ đầu tư
Chủ đầu tư