Đây là một ví dụ về html marquee
Trang chủ/ Giới thiệu
Giới thiệu